Mẫu phiếu nhập kho theo quyết định 48 và 15

Mẫu phiếu nhập kho theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính