Mẫu Hóa đơn Giá trị gia tăng mới nhất Mẫu số 01GTKT3/001

Mẫu Hóa đơn Giá trị gia tăng Mẫu số 01GTKT3/001 mới nhất năm 2016 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

đang cập nhật