Khi công ty mua hàng theo hợp đồng hoặc qua điện thoại, bên bán viết hoá đơn bán hàng bỏ trống tiêu thức “Họ tên người mua hàng” và chỉ ghi tên đơn vị mua hàng, các tiêu thức còn lại ghi đầy đủ. Như vậy, hoá đơn có được coi là hợp lệ không?

Tại Khoản 2, Điều 16, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính, có quy định về cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn: “…b) Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”: ghi tên đầy đủ hoặc tên viết tắt theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

đ) Tiêu thức người mua hàng ( ký, ghi rõ họ tên)”
Căn cứ quy định trên, người bán hàng hoá, dịch vụ khi lập hoá đơn phải ghi đầy đủ tiêu thức “Họ tên người mua hàng” và để người mua hàng ký, ghi rõ họ tên vào tiêu thức người mua hàng. Trường hợp mua hàng hóa qua điện thoại thì người mua hàng không nhất thiết phải ký, ghi rõ trên hóa đơn. Khi lập hóa đơn tại tiêu thức người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên), người bán phải ghi rõ là bán hàng qua điện thoại.