Bảng đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định theo TT 45

Trước khi trích khấu hao TSCĐ doanh nghiệp phải đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ với cơ quan thuế. Kế toán Hương Giang xin chia sẻ mẫu bảng đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ mới nhất theo TT 45.

ĐĂNG KÝ PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Kính gửi :

– Tên đơn vị:
– Địa chỉ trụ sở chính:
– Mã số thuế :
Thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 13 Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/14/2013 của Bộ Tài Chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Nay Công ty …… đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định với Chi Cục thuế Quận Cầu giấy theo phương pháp khấu hao đường thẳng. Theo bảng chi tiết dưới đây.

STT Tên tài sản cố định Thời gian trích khấu hao tài sản cố định Bắt đầu trích khấu tài sản cố định
1 Ô tô Toyota Fortuner 6 năm Tháng 9/2014

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2014
ĐẠI DIỆN CÔNG TY 
(Ký và đóng dấu)