Công văn số 10569/BTC-TCT ngày 14/09/2021 của Bộ Tài Chính về việc tham gia ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 40/2021/TT-BTC